Analýza TSP MU 2010

Přijímačky a NSZ |

Testy studijních předpokladů používá Masarykova univerzita v Brně plošně již od roku 2003. Jejich podoba se však v průběhu času mění. Připravili jsme proto pro vás analýzu testů, které byly použity v posledním ročníku, tedy v roce 2010.
TSP MU 2010

Stejně jako v předchozím roce se jednalo o test čítající 70 úloh s uzavřenými odpověďmi (právě jedna z nabídnutých možností je správná), které byly rozděleny do 7 subtestů, hodnocení a bodování taktéž nedoznalo změn. Od předchozího ročníku se letošní verze odlišovala řazením jednotlivých subtestů. Vzhledem k tomu, že v případě TSP MU lze řešit úlohy v libovolném pořadí, se nejednalo o podstatný rozdíl.

Čas na řešení byl 100 min, což bylo o 10 min více než v předchozím ročníku. Toto opatření souviselo pravděpodobně s dřívější nízkou průměrnou úspěšností v testu, kdy v některých variantách stačilo skóre 32,5 bodu ze 70 možných k zisku 90. percentilu.

Poněkud významnější změny se odehrávaly v rovině obsahové. Podívejme se nyní na jednotlivé subtesty a porovnávejme je s předchozími ročníky, řazení naší krátké analýzy odpovídá skutečnému řazení v testu.

Kritické myšlení

Poprvé se zde objevila práce s delším, souvislým textem, např. úryvkem ze zákona. K danému textu bylo připojeno několik úloh (otázek), čili šlo o zadání formálně připomínající testy OSP Scio. Cílem bylo zjistit, zda uchazeč je schopen text korektně interpretovat. Další úlohy se typově příliš neodlišovaly od předchozího ročníku, mnohdy byly založeny na konkrétních znalostech jednotlivých vědních disciplín.

Verbální myšlení

Oproti předchozímu ročníku nedošlo ke změnám v typech úloh, náročnost zůstala zhruba na stejné úrovni.

Numerické myšlení

Také nedošlo k výraznějším změnám, tradičně se v tomto subtestu objevovaly úlohy na definování nové operace.

Symbolické myšlení

Objevily se nový typ úlohy, ve kterém šlo o přepisování řetězců znaků (slov) podle určitých pravidel, dále se objevily úlohy na definování nové operace – tentokráte nikoliv číselných, ale operací pracujících se symboly, jejich zadání bylo provedeno tabulkou. Ostatní úlohy nevybočovaly z mantinelů předchozích ročníků.

Prostorová představivost

Jedná se relativně o stabilní subtest, u něhož nedošlo ani ke změnám v náročnosti, ani ke změnám v typech úloh.

Analytické myšlení

Došlo k vynechání prakticky všech úloh, k jejichž řešení bylo zapotřebí používat predikátovou logiku – uchazeči tedy v tomto subtestu nenarazili na žádné sylogismy, ani úlohy na odvozování v predikátové logice. Úlohy zaměřené na využítí výrokové logiky v testu zůstaly, stejně jako ostatní úlohy, které se nedotýkaly formální logiky.

Kulturní přehled

Znalostně orientovaný subtest, který nedoznal změn oproti předchozím dvěma ročníkům.

Prognóza vývoje pro rok 2011

Na základě relativně kusých informací, které na oficiálních stránkách TSP MU poskytuje Masarykova univerzita, se dá předpokládat, že množství změn bude ještě menší než v předchozích letech. Při přípravě je tedy vhodné procvičovat na základě posledních dvou ročníků TSP MU a starší testy používat spíše doplňkově.Komentáře