Ing. Miroslav Richter, Ph.D. EUR ING

Rozhovory |

děkan Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
Co považujete za největší konkurenční výhodu Vaší fakulty?
Umístění Fakulty životního prostředí v Ústí nad Labem, právě v severních Čechách – regionu s vysokou koncentrací těžby minerálních surovin, energetiky a průmyslu. Tím je zde trvale vysoká antropogenní zátěž všech složek životního prostředí. Tak říkajíc jsme uprostřed „přírodní laboratoře“, čehož fakulta využívá při výchově studentů a v odborné práci pedagogů.
V regionu je dosud nejnižší podíl vysokoškolsky vzdělaných občanů v ČR. Přitom zde žije velký počet sociálně slabších rodin, které si nemohou dovolit nechat studovat své děti např. v Praze. Společnost takto nepřichází o talenty a zároveň řeší aktuální problém regionu.

Co je z Vašeho pohledu na vysokoškolském studiu nejpodstatnější?
Získání širšího teoretického základu s odborným rozhledem a praktickými poznatky ve vybraných oborech. To umožňuje absolventovi jednak lepší uplatnění v praxi a zároveň možnost rychlého osvojení nových znalostí a dovedností. To je velmi důležité, neboť absolvent bude v praxi cca 40 let! Lze jen velmi obtížně odhadnout, kam až se posune vývoj techniky, technologií i společenskovědních disciplín.

Miroslav Richter

Ing. Miroslav Richter, Ph.D. EUR ING


Jak vzpomínáte na svá VŠ studia?
Na léta studií snad každý vzpomíná rád, krušné chvíle zůstávají časem v ústraní. Absolvování vysokoškolského studia na VŠCHT v Praze a doktorského studia na Fakultě chemicko-technologické v Pardubicích mi umožnilo pracovat a dělat právě to, co mě zajímá a baví, dosáhnou právě toho, čeho jsem dosáhl. Že se vše přímo promítá do mého osobního života a života rodiny je jasné.

Kdybyste si v současné době volil obor svého studia, podle jakých kritérií byste se rozhodoval? A který obor byste pravděpodobně vybral?
Z výše uvedeného je patrné, že bych se jinak nerozhodoval.


Související články
Komentáře