Ukázka testu OSP s výkladem řešených úloh

Přijímačky a NSZ |

Zdroj: Cvičebnice OSP s úlohami z oddílů Základní i Rozšířený. Cvičebnice obsahuje i komentáře k jednotlivým úlohám, které umožní lepší pochopení toho, jak úlohy v testu řešit.
Oddíly OSP Z

Verbální oddíl

Základní charakteristiky

Počet úloh: 35

Časová dotace: 25 minut

Typy úloh:

Doplňování slov do vět, viz ukázka

Dvojice slov

Porozumění textu

Antonyma

 

1. Po _______ zkušenostech je nyní již _______ Evropa odhodlána pokračovat v nastoupené cestě civilizace pokroku a prosperity.

(A) bolestných – sjednocená

(B) krutých – fungující

(C) těžkých – společná

(D) nových – připravená

(E) nepříjemných – prosperující

 

Pracujte vylučovací metodou: Spojení „krutých zkušenostech“ se po obsahové stránce do věty nehodí, „společná“ a „připravená Evropa“ zní v tomto kontextu nesmyslně, rovněž můžete zavrhnout poslední nabízenou možnost: užití slov „prosperující“ a „prosperity“ v jedné větě působí nevhodně. Správná odpověď je tedy (A).

Analytický oddíl

Základní charakteristiky

Počet úloh: 25

Časová dotace: 30 minut

Typy úloh:

Zebry (sady podmínek), viz ukázka

Vyvozování z krátkých textů

Text k úloze

 

Orientačního závodu v lese se účastnilo pět týmů – Červení, Modří, Zelení, Žlutí a Oranžoví. Víme, že:

 

 • Modří nebyli předposlední ani poslední.

 • Žlutí se umístili za Červenými.

 • Třetí skončili Zelení.

Jaké mohlo být pořadí těchto týmů v cíli (od prvního do posledního)?

(A) Červení, Oranžoví, Zelení, Žlutí, Modří

(B) Oranžoví, Červení, Zelení, Modří, Žlutí

(C) Modří, Červení, Zelení, Oranžoví, Žlutí

(D) Oranžoví, Červení, Zelení, Žlutí, Modří

(E) Oranžoví, Žlutí, Zelení, Červení, Modří

 

V této konkrétní úloze stačí jen pro každou nabízenou odpověď ověřit splnění podmínek ze zadání. V tomto případě musíte vyřadit všechna umístění, v nichž se Modří vyskytují na předposledním nebo posledním místě. Jde konkrétně o pořadí (A), (B), (D) a (E). Správná odpověď je tedy (C). Je zřejmé, že všechny podmínky ze zadání jsou v případě (C) splněny. Žlutí se v něm umístili za Červenými a Zelení jsou třetí.

 

Kvantitativní oddíl

Základní charakteristiky

Počet úloh: 25

Časová dotace: 35 minut

Typy úloh:

Porovnávání hodnot dvou výrazů, viz ukázka

Práce s daty v tabulkách a grafech

Slovní úlohy

 

Porovnávání hodnot dvou výrazů

4. Petr má X Kč. Kdyby si koupil 4 kg jablek a 2 kg hrušek, zbylo by mu 32 Kč. Kdyby si koupil 3 kg jablek a 2 kg hrušek, zbylo by mu 45 Kč.

X

80

Nákupy v této úloze se liší o 1 kg jablek, rozdíl zbylých peněz se liší o 13 Kč, čili 1 kg jablek musí stát 13 Kč. Jaká může být hodnota X? Vyjděte z druhé věty zadání: za 3 kg jablek zaplatil 39 Kč, určitou část peněz dal za hrušky (2 kg) a 45 Kč mu zbylo. Zbylá částka a cena za jablka dávají dohromady 84, X tedy musí být alespoň 84. Správná odpověď je (A). Stojí za povšimnutí, že samotnou hodnotu X jednoznačně určit nelze, ale výsledek porovnání oproti hodnotě výrazu vpravo již jednoznačný je.

 

Oddíly OSP R


  1. Oddíl kritického myšlení

Počet úloh: 20

Časová dotace: 40 minut

Typy úloh:

Srovnávací čtení

Argumentace, viz ukázka

Zobecnění a dedukce

Logická koherence

Argumentace

Máme tedy zastavit přípravy na euro? V žádném případě. Splnění maastrichtských kritérií je důležité i pro zemi, která do žádné měnové unie nevstupuje. Dokonce je to možná cíl, který je ještě důležitější než dřív. Potřebujeme, aby se v České republice platilo buď stejnou měnou jako v Německu, nebo aspoň měnou, která bude na případné jiné platidlo Spolkové republiky Německo pevně fixována. Potřebuje to především český zpracovatelský průmysl. Dominují v něm subdodavatelé, a těm každý měnový otřes rozbíjí pracně vytvářené kooperační vztahy. O tom ostatně už konsenzus vzniká.

Jakou roli hraje použití českého zpracovatelského průmyslu v argumentaci ukázky?

  (A) Je příkladem konsenzu, kdy se podařilo zajistit stabilní subdodavatelské vztahy i před zavedením eura.

  (B) Ilustruje stabilizační roli dvou nezávislých měn na zahraniční obchod s Německem.

  (C) Subdodavatelské vztahy v tomto odvětví jsou příkladem, jak zavedení eura ovlivní konkurenceschopnost.

  (D) Je protiargumentem proti snaze o plnění maastrichtských kritérií a zavedení eura či fixací na německou měnu.

  (E) Jeho závislost na stabilitě měnových vztahů je uváděna jako důvod pro plnění maastrichtských kritérií.

(A) Konsenzus podle ukázky vniká o tom, že český zpracovatelský průmysl potřebuje stabilní vazbu na německou měnu. Vzniká tedy o tom, čeho je třeba pro udržení stabilních vztahů. Nicméně onu stabilitu vztahů se zřejmě ještě zajistit nepodařilo, protože právě i kvůli nim poukazuje autor na nutnost plnění maastrichtských kritérií.

(B) Tak tomu určitě není. Autor naopak hovoří o tom, že českou měnu je třeba na měnu německou pevně fixovat, právě kvůli stabilizaci obchodních vztahů s Německem.

(C) O konkurenceschopnosti se v textu vůbec nehovoří. A pokud jde o zavedení eura, plnit maastrichtská kritéria je dle autora třeba bez ohledu na to, zda bude Česko vstupovat do měnové unie.

(D) Naopak. Jak už to bylo částečně zmíněno u předchozích možností, zpracovatelský průmysl je právě ukázkou průmyslu, na němž autor ukazuje nutnost plnění maastrichtských kriterií.

(E) Ano, tak tomu přesně je. Autor tvrdí, že bychom měli maastrichtská kritéria plnit kvůli fixaci naší měny na měnu německou, což prý potřebuje hlavně zpracovatelský průmysl. A důvod je také uveden – měnové otřesy, tedy měnová nestabilita, rozbíjí kooperační vztahy.

Správná odpověď je tedy (E).

 1. Oddíl abstraktního uvažování

Základní charakteristiky

Počet úloh: 20

Časová dotace: 40 minut

V oddílu abstraktního uvažování lze rozlišit pět základních typů úloh, nicméně vzhledem k větší komplexnosti a různorodosti úloh někdy dochází k určitému překrývání.

Typy úloh:

Postačující informace

Verbalizace, viz ukázka

Operace a tajné operace

Strategie

Fiktivní pravidla

 

Verbalizace

8. Cena tenisového míčku Tenis je t, cena míčku TenisPlus je p. Za osm míčků Tenis zaplatíme dvakrát méně než za čtyři míčky TenisPlus. Který z následujících vztahů platí?

 

  (A) 2t = p/2

  (B) 2t = p

  (C) t = p

  (D) 2p = t

  (E) 2p = t/2

 

Při řešení této úlohy si nejprve sestavíte vzorec, který přesně „opíše“ slovní zadání. Následně se ho snažte upravit do podoby jedné z nabízených možností.

Za osm míčků Tenis zaplatíte dvakrát méně než za čtyři míčky TenisPlus. Cena osmi míčků Tenis je 8t, cena čtyř míčků TenisPlus je 4p. 8t má být dle zadání dvakrát menší než 4p. Můžete tedy napsat následující rovnici 8t = 4p/2, kterou upravíte na 8t = 2p, 4t = p. Tento tvar stále ještě neodpovídá žádné z nabízených možností. Po krátké úvaze zjistíte, že stačí ještě celou rovnici vydělit dvěma a dostanete 2t = p/2. Správným řešením je (A).

Jak se připravit (nejen) na OSP

K přípravě na test OSP, mohou uchazeči využít materiálů a služeb z nabídky společnosti Scio. Jedná se o prezenční kurzy, internetové kurzy, sady testů, cvičebnici či on.line testy. Všechny druhy přípravy jsou k dispozici také k dalším zkouškám.

 

Prezenční kurzy

Nejkomplexnější dostupná příprava na zkoušku NSZ OSP, ZSV a Matematika. Zvolit je možno 3-6 týdenní prezenční kurz OSP. Kurzem uchazeče provedou lektoři přímo vyškolení odborníky společnosti Scio. V rámci Prezenčního kurzu obdrží uchazeč zdarma další studijní materiály. Kurzy se konají ve všech krajských městech, po domluvě i jinde.

Nabídka prezenčních kurzů: Obecné studijní předpoklady, Obecné studijní předpoklady navazující, Obecné studijní předpoklady pro nematurující uchazeče (ti, kdo se hlásí ze zaměstnání), dále také Základy společenských věd, Matematika, Matematika VŠE Praha, TSP MU Brno.

Ceny: od 1 490 do 3 633 Kč

Internetové kurzy

Internetové kurzy nabízejí důkladnou přípravu pro ty, kterým nevyhovuje prezenční forma přípravy, nebo pro ty, kdo nemají možnost se prezenčních kurzů účastnit. Internetové kurzy jsou přístupné z kteréhokoliv počítače připojeného k internetu.

Nabídka internetových kurzů: Obecné studijní předpoklady, Základy společenských věd, Matematika, Český jazyk pro maturanty, Biologie

Ceny: 575 Kč bez lektora, 780 Kč s lektorem

Tištěné testy a online testy

V nabídce přípravy jsou jak sady tištěných testů, tak i on.line testy. Podle výsledků zjistíte, jak jste na tom v porovnání s ostatními uchazeči. K přípravě na test OSP je k dispozici i cvičebnice s řešenými úlohami.

Nabídka tištěných testů/cvičebnice: Cvičebnice OSP s komentářem k úlohám, Obecné studijní předpoklady Základní, Obecné studijní předpoklady Rozšířený, Matematika, Základy společenských věd, Anglický jazyk s poslechem, Biologie

Ceny: 375 Kč až 480 Kč

Nabídka on-line testů: Cvičebnice OSP, Obecné studijní předpoklady Základní, Obecné studijní předpoklady Rozšířený, Matematika, Základy společenských věd, Anglický jazyk s poslechem, Německý jazyk s poslechem, Biologie, Chemie, Fyzika

Ceny: 150 Kč až 210 KčKomentáře