UJEP ještě stále nabízí na vybraných fakultách 2. kolo přijímacího řízení

Aktuality |

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vypsala na vybraných fakultách 2. kolo přijímacího řízení. Vybrat si tak můžete skutečně ze široké palety oborů a zaměření.
Filozofická fakulta

Bakalářské studijní jednooborové programy:

  • Filologie
  • Historické vědy

Bakalářské studijní dvouoborové programy:

  • Filozofie + Historické vědy
  • Filozofie + Filologie
  • Historické vědy + Filologie
  • Historické vědy + Humanitní studia
  • Humanitní studia + Filologie
  • Politologie + Historické vědy
  • Politologie + Filologie

Ke studiu v bakalářském studijním programu může být přijat jedině absolvent střední školy, který úspěšně složil maturitní zkoušku. Složení maturitní zkoušky je třeba prokázat úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení, kterou je nutné doručit na adresu FF UJEP spolu s přihláškou nebo nejpozději v den konání přijímací zkoušky. V odůvodněných případech lze na základě žádosti uchazeče tento termín prodloužit. O prodloužení termínu odevzdání maturitního vysvědčení rozhoduje děkan fakulty. Nedoručení vysvědčení  řádně a včas je považováno za nesplnění jedné z podmínek k přijetí ke studiu na FF UJEP. Podmínky přijetí na jednotlivé obory a základní charakteristika průběhu přijímacích zkoušek je uvedena na webových stránkách fakulty. Termín pro podání přihlášky je stanoven na 20. srpna 2012. Přijímací zkoušky se následně konají 5. září 2012.

Fakulta životního prostředí

Fakulta přijímá do bakalářských studijních programů Inženýrská ekologie a Ekologie a ochrana prostředí. Uchazeči o studium všech bakalářských studijních programů a oborů budou přijímáni bez písemných nebo ústních přijímacích zkoušek. Kritériem pro stanovení pořadí uchazečů o bakalářské studijní programy a obory    je prospěch z biologie (případně botaniky a zoologie) a chemie (případně anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie, fyzikální chemie) na výročních vysvědčeních 1. – 3. ročníku a pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy nebo středního odborného učiliště s maturitou. U víceletých gymnázií nebo jiných typů středních škol s maturitou bude vzat v úvahu prospěch z posledních max. čtyř ročníků studia.  Základem pro výpočet pořadí bude vždy součet osmi známek – čtyř z biologie a čtyř z chemie. Přihlášky můžete podávat do 20. srpna 2012.

Fakulta výrobních technologií a managementu

Fakulta vypsala druhé kolo přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy Strojírenská technologie, Strojírenství a Energetika. Uchazeči o studium všech bakalářských studijních programů a oborů budou přijímáni bez přijímacích zkoušek. Kriteriem pro stanovení pořadí uchazečů je studijní průměr na pololetním vysvědčení posledního roku studia na střední škole vyjma známky z chování. Pro přijetí je rozhodující pořadí uchazečů sestavené v jednotlivých oborech a formách studia na základě jejich studijních výsledků na střední škole a maximální počet přijímaných uchazečů do studijních programů a oborů. Přihlášky lze podávat do 25. srpna 2012.

Pedagogická fakulta

Bakalářské studijní obory ve druhém kole jsou Filologie a Specializace v pedagogice. Pro detailní informace o přijímacím řízení a možnostech jeho prominutí navštivte webové stránky fakulty. Přihlášky můžete podávat do 20. srpna 2012.

Přírodovědecká fakulta

Bakalářských studijních oborů nabízených v druhém kole je jak jednooborových, tak dvouoborových skutečně velké množství, takže pro konkrétní výběr doporučujeme prohlédnout si náš dříve uveřejněný článek.

Detailní informace spolu s elektronickou přihláškou naleznete na stránkách UJEP.

 

Zdroj: UJEPKomentáře