Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA

Rozhovory |

děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Co považujete za největší konkurenční výhodu Vaší fakulty?
Za největší konkurenční výhodu fakulty považuji široké klinické zázemí pro výuku, která probíhá skoro ve všech fakultních nemocnicích v Praze – VFN, FNM, UVN, FTN, FNB – a špičkových ústavech. Fakulta má nejširší základnu teoretických pracovišť a ve výzkumné činnosti v oblasti biomedicíny patří na špičku v České republice s bohatou mezinárodní spoluprací. Pro studenty je jistě atraktivní, že ročně jich cca 200 odjíždí na zahraniční stáže v rozmezí jednoho měsíce až roku. Studenti mají širokou možnost zapojit se do vědecké práce jak v teoretickcýh tak klinických oborech. Fakulta a studentské organizace pořádají různé sportovní, kulturní a společenské akce. Motto fakulty je: Fakulta – špičková, otevřená a přátelská.

Co je z Vašeho pohledu na vysokoškolském studiu nejpodstatnější?
Na vysokoškolském studiu za rozhodující považuji zvládnout potřebné množství znalostí a následně se naučit je třídit a vyhodnocovat – odlišovat podstatné od nepodstatného a vytvářet si svůj názor na danou problematiku.

Jak vzpomínáte na svá VŠ studia?
Studijní léta považuji za jedno z nejhezčích období života a vzpomínám rád se svými spolužáky, kolegy na různé zážitky ze studií a akcí, které jsme si užívali.

Kdybyste si v současné době volil obor svého studia, podle jakých kritérií byste se rozhodoval? A který obor byste pravděpodobně vybral?
Obor bych si vybral stejný – medicínu. Kritéria, která by studenti měli volit – rozhodující je zájem o daný obor, a také možnosti uplatnění v daném oboru ve společnosti u nás či v zahraničí. Školu bych volil dle její historie a tradice, výsledků jejich absoloventů a nesnažil bych se co nejsnáze někde získat vysokoškolský titul.

Tomáš Zima

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA
Narozen 1966 v Praze. Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze (1990) a Pražskou mezinárodní manažerskou školu při VŠE Praha (2003). V r. 1996 se stal docentem pro obor lékařská chemie a biochemie a v r. 2001 v témže oboru profesorem. V roce 2000 získal titul doktora lékařských věd, v roce 2007 byl jmenován profesorem honoris causa Státní lékařské University J. Y. Horbachevského v Ternopilu a v roce 2008 hostujícím profesorem na Lékařské fakultě Univerzity v Záhřebu.
Působí od r. 1990 na pražské 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a zároveň ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, kde je ve funkci zástupce LP náměstka pro komplement. Od r. 1999 je ve funkci přednosty Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky a vedoucího Referenční laboratoře Ministerstva zdravotnictví pro klinickou biochemii. Od r. 2005 je děkanem fakulty. Od roku 2009 působí jako poradce ministra školství, mládeže a tělovýchovy.
Jeho vědecká práce je zaměřena na problematiku oxidačního stresu, nových diagnostických metod a metabolismu alkoholu. V postgraduální výuce je školitelem v oboru biochemie a patobiochemie. Je hlavním autorem 4 monografií, více než 170 odborných publikací a přednesl více než 400 přednášek v ČR i v zahraničí. Je vedoucím redaktorem časopisu Folia Biologica a Adiktologie. Je členem řady českých a mezinárodních odborných společností, např. člen České lékařské akademie, předseda České společnosti klinické biochemie, vědecký sekretář České společnosti pro biochemii a molekulární biologii, předseda Výkonného výboru FEBS (Mezinárodní federace společností pro biochemii a molekulární biologii), člen pracovních skupin evropské a světové společnosti klinické chemie (IFCC a EFCC).
Obdržel řadu ocenění – cena České společnosti klinické biochemie za nejlepší publikaci, cena předsednictva ČLS JEP za nejlepší publikaci, cena rektora UK za nejlepší vědeckou publikaci v lékařských a farmaceutických vědách.
Související články
Komentáře