Na poslední chvíli: přihláška na FEL Západočeské univerzity

Aktuality |

Nestihli jste si ještě podat přihlášku na VŠ? Nebo chcete zkusit více možností? Ještě stále máte šanci!
Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni prodloužila uzávěrku přihlášek až do 25. dubna 2012. Pokud jste zatím váhali, tak máte poslední příležitost.

Fakulta nabízí tříleté bakalářské studijní programy Elektrotechnika a informatika, Elektronika a telekomunikace, Elektrotechnika a energetika, Komerční elektrotechnika, Technická ekologie a Aplikovaná elektrotechnika. Všechny obory jsou vyučovány prezenčně. Obor Aplikovaná elektrotechnika lze studovat i jako kombinovanou formu studia.

Podmínky přijetí

Uchazeči bakalářského studia jsou na tuto fakultu přijímání bez nutnosti vykonat přijímací zkoušku. Posuzují se středoškolské studijní výsledky a případné další aktivity až do naplnění předpokládané kapacity. Hlavní část bodů lze získat za středoškolský prospěch. Škola posuzuje 8 známek z profilových předmětů, jako jsou matematika, fyzika, informatika, základy elektrotechniky, elektronika apod.

Body navíc lze získat za odborné aktivity typu matematické/fyzikální olympiády, Středoškolské odborné činnosti nebo úspěšné vykonání Národních srovnávacích zkoušek společnosti Scio apod.

Počet bodů se za vyšší počet známek než čtyři nebo za předchozí neúspěšné vysokoškolské studium snižuje. Děkan může stanovit další kritéria. V případě pochybností o způsobilosti uchazeče o vysokoškolské studium daného oboru může fakulta pozvat uchazeče na pohovor o studijních předpokladech.

Dále se mohou podmínky u jednotlivých oborů lišit v závislosti na množství uchazečů. Společnou nutnou podmínkou pro přijetí je složená maturitní zkouška. Studenti, kteří neabsolvují maturitu v řádném termínu, mohou při splnění ostatních podmínek a složení maturity v opravném termínu zažádat o dodatečné přijetí a zápis. Podrobné podmínky naleznete na úřední desce fakulty.

 

Zdroj: Fel.zcu.czKomentáře