Jak se odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí na VŠ?

Ostatní |

Občas se i přes veškeré úsilí a snahu přijímací zkoušky na VŠ nepodaří a na vysněnou školu vás nepřijmou. Přesto nemusí být vše ztraceno, neboť vždy máte možnost se proti rozhodnutí odvolat.
Ne vždy máte svůj den a složení přijímacích zkoušek se vám jednoduše nemusí podařit. Pokud je však zrovna tato VŠ vaší vysněnou, pak se vyplatí i přes prvotní nezdar nevzdávat. Podle ust.§ 50 odst. 7 zák. č. 111/1998 Sb. o vysokých školách se můžete do 30 dnů proti rozhodnutí o nepřijetí odvolat.

Nejdříve zhodnoťte své šance na odvolání. Velkou roli hraje umístění pod limitem přijatých uchazečů. Největší šance tak mají zejména ti uchazeči, kteří splnili uveřejněné podmínky pro přijetí, ale pro přílišný počet uchazečů nemohli být přijati. Stále se však v mnoha případech spousta přijatých uchazečů ke studiu z různých důvodů nezapíše, čímž vám uvolní místo.

Dálším krokem je kontrola testů. Ze zákona musí školy uchazečům po skončení přijímacího řízení umožnit nahlédnout do materiálů, jež mohou ovlivnit rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Po domluvě se studijním oddělením tak můžete objevit nesrovnalosti a chyby v zadání, což může děkan v odvolání zohlednit. Zaměřte se zejména na:

  • jednoznačnost zadání – občas je platná více než jedna odpověď
  • obsahovou stránku testu – např. v testu ze zeměpisu se mohou objevit otázky z dějepisu
  • součet bodů – i mistr tesař se někdy utne, a protože chybovat je lidské, přepočítejte si celkové body
  • vyhodnocení odpovědí – v dnešní době používají fakulty čím dál častěji pro vyhodnocení testů počítačovoutechniku, která není vždy zcela spolehlivá, takže se vyplatí překontrolovat označené odpovědi v záznamovém archu s oficiálními výsledky

Do 15 dnů musí školy podle platného zákona zveřejnit zprávu o přijímacím řízení a statistické údaje o jednotlivých testech. Můžete tak srovnat vaše zadání s jinými variantami, které mohly být snazší.

Následně nezapomeňte porovnat srovnatelnost podmínek během přijímacího řízení. Podle zákona by totiž každá vysoká škola měla zajistit uchazečům stejné podmínky, takže můžete zmínit i každou opodstatněnou nevýhodu. Zaměřte se na cokoliv, co vám mohlo zabránit dosažení potřebné bodové hranice pro přijetí – např. zdravotní komplikace, dojezdová vzdálenost, nemožnost navštěvovat přípravné kurzy, rušivé elementy v místnosti během samotného testu.

Nyní přichází ta nejpodstatnější část. V ní musíte prokázat skutečný zájem o studium a doložit všechny studijní výsledky či výhody, díky nimž jste vhodným kandidátem na budoucího studenta. Nezapomeňte přiložit úředně ověřené kopie jazykových certifikátů, umístění z olympiád či výsledků z Národních srovnávacích zkoušek. K argumentaci použijte nabytou praxi z brigád, předchozí snahu o studium na dané škole či účast na projektech souvisejících se studovaným oborem.

Vzor odvolání:

 

Jméno a příjmení uchazeče

Bydliště uchazeče

 

děkanovi – fakulta a adresa vysoké školy

 

Věc:       Žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí na vysokou školu


I.

Podle ust.§ 50 odst. 7 zák. č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

zákonů, tímto

ŽÁDÁM O PŘEZKOUMÁNÍ ROZHODNUTÍ

děkana …název fakulty a školy… ze dne …datum vydání rozhodnutí o nepřijetí, č. j. …./….., jímž jsem

nebyl(a) přijata(a) ke studiu oboru …………

 

II.

Žádost uvedenou v článku I. tohoto podání odůvodňuji takto:

  • ……
  • ……

 

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti žádám, aby děkan …název fakulty a školy… této odůvodněné žádosti vyhověl a své rozhodnutí ze dne …datum vydání rozhodnutí o nepřijetí, č. j. …./….. změnil a rozhodl o mém přijetí ke studiu, případně aby tuto žádost předal k rozhodnutí rektorovi …název školy… Pro tento případ navrhuji, aby rektor rozhodnutí děkana změnil a rozhodl o mém přijetí ke studiu.

 

V ………………….  dne …………………                                                                     jméno a podpis uchazeče

 

IV.

Přílohy: ………..Komentáře