2. kolo přijímacího řízení na Fakultu aplikované informatiky UTB

Aktuality |

I v těchto dnech se lze ještě přihlásit ke studiu na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Fakulta aplikované informatiky vypisuje 2. kolo přijímacího řízení do bakalářských studijních oborů Bezpečnostní technologie, systémy a management a Informační a řídicí technologie. Zároveň otevírá nový studijní bakalářský obor Informační technologie v administrativě.

Fakulta vypsala také nové přijímací řízení do kombinované formy studia oboru Bezpečnostní technologie, systémy a management na konzultačním středisku FAI v Praze.

Informační a řídicí technologie (Bc.)

Studenti v rámci tříletého studia získávají základní vysokoškolské vzdělání v teoretických předmětech matematika, informatika a fyzika, na úrovni bakalářského studia absolvují předměty v oblasti aplikací IT, teorie systémů, výpočetní a automatizační techniky. Studenti oboru jsou dále vedeni k praktické znalosti a dovednosti ve využívání různých typů výpočetní techniky, jak pro účely tvorby programového vybavení pro informační a databázové systémy v lokálním i síťovém prostředí, pro vědecko-technické výpočty, tak pro účely automatického řízení technologických procesů. Jsou schopni samostatné programátorské práce a rutinní práce s výpočetní technikou.

Informační technologie v administrativě (Bc.)

Cílem oboru je vybavit absolventa základními znalostmi ze všeobecného základu z oblasti informačních technologií a managementu včetně dostatečných profesních odborných dovedností, jež jsou orientovány na konkrétní činnosti spojené s chodem firmy na úrovni nižší vrstvy pracovníků managementu. Absolventi získají schopnosti profesionálně využívat možností softwarových produktů a schopnosti analyzovat možnosti na jedné a potřeby na straně druhé při volbě vhodných produktů pro konkrétní činnosti. Dále absolvent získává základní ekonomické znalosti nutné pro pochopení ekonomického fungování malé či středně velké firmy včetně znalostí základních legislativních norem a v neposlední řadě základní znalosti a dovednosti marketingové a propagační činnosti.

Bezpečnostní technologie, systémy a management (Bc.)

Studenti v rámci tříletého studia získávají základní vysokoškolské vzdělání v teoretických předmětech matematika a fyzika, v inženýrských disciplinách mechanice, nauce o materiálu, elektrotechnice, seznamují se s mechanickými a elektronickými prvky objektové bezpečnosti a s výpočetní technikou spojenou s informatikou s důrazem na datovou bezpečnost. Studium teoretických a technických disciplín je doplněno předměty ekonomickými, manažerskými, právními, detektivními a kriminalistickými při zachování technického charakteru studia. Důraz je kladen na technologie komerční bezpečnosti a technické prostředky pro jejich realizace.

Ke všem třem oborům můžete podat přihlášku do 22. srpna 2012. Termín přijímací zkoušky je následně stanoven na 28. srpna 2012. Pro přihlášení se ke kombinované formě studia Bezpečnostních technologií, systémů a managementu na konzultačním středisku v Praze máte dokonce čas až do 7. září 2012. Přijímací zkoušky následně proběhnou 13. září 2012.

Přihlášku ke studiu včetně detailních informací o oborech naleznete na webových stránkách FAI UTB.

 

Zdroj: web.fai.utb.czKomentáře