Největší šance na uplatnění v informatice, ekonomických a technických profesích

Volba VŠ oboru |

Trh práce dává poměrně jednoznačně najevo, jaké vysokoškolské obory jsou perspektivní z hlediska uplatnění.
Z toho, o jaké pozice je největší zájem, a jak jsou ohodnocené, je zřejmé, že top desítku nejžádanějších absolventů okupují technické obory. Nicméně perspektivnost může být posuzována také z jiného úhlu pohledu.

 

Uchazeči se rozhodují jinak

Podle zájmu uchazečů o studium jednotlivých oborů se zdá, že se situace za posledních několik let v této oblasti mění spíše pomaleji. Největší zájem převládá u práva, ekonomie a některých společenských věd, zejména tradičně oblíbené psychologie. Například právnické fakulty v Praze, Olomouci i Plzni zaznamenávají několikanásobný převis poptávky po studiu nad nabídkou. Podobně jsou na tom se zájmem i ekonomické fakulty, kterých je však více a kterým nejvíce konkurují soukromé vysoké školy. Nicméně na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (IES FSV UK) je to s poměrem uchazečů a přijatých velmi podobné jako na právnických fakultách. „Střední příjem (medián, pozn. redakce) absolventů magisterského studia na IES dosahuje 69 tisíc Kč měsíčně, což je dvojnásobek středního příjmu vysokoškoláků v ČR obecně,“ objasňuje hlavní důvod zájmu o studium Monika Hollmannová z IES FSV UK. Zájem o studium ekonomických oborů potvrzuje i proděkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze Daniel Šťastný. „Na zájmu uchazečů o studium na naší fakultě vidíme, že trend preference ekonomických oborů mezi uchazeči přetrvává,“ uvádí Šťastný a zároveň odkrývá, že uchazeči mají o studiu ekonomie většinou jen obecné ponětí: „Na atraktivitu ekonomie je možné usuzovat z toho, že celá polovina všech našich uchazečů se ze třech našich oborů hlásí právě na ten, který je nazvaný ‚Ekonomie‘. Zajímavé nicméně je, že v průběhu studia si asi třetina z nich studium tohoto spíše teoretického oboru rozmyslí a přestoupí do praktičtěji zaměřených a studijně méně náročných oborů. Ekonomie je atraktivnější tedy hlavně svým názvem, méně již samotným obsahem.“

 

Jobs.cz: Největší zájem je o informatiky, techniky, ekonomy, obchodníky


Skutečnost, že zejména absolventi právnických a ekonomických oborů jsou nejlépe placenými absolventy, je nepochybně jedním z hlavních důvodů velkého zájmu o tato studia. Není to však důvod jediný.

Stejný, a dokonce ještě větší zájem je na pracovním trhu o absolventy technických studijních oborů. Z údajů, které o požadavcích trhu práce má největší český server zaměřený na zprostředkování pracovních pozic Jobs.cz, vyplývá, že šest z deseti nejčastěji nabízených pracovních pozic vhodných pro absolventy je technického zaměření. „Dominanci informatických a technických oborů v tomto smyslu potvrzuje fakt, že na jedenáctém místě je další informaticky zaměřený obor Správa systémů a sítí,“ komentuje statistiku analytik Jobs.cz Ondřej Mysliveček. Velmi silnou pozici má v top desítce silná čtyřka na druhém až pátém místě, která spadá zejména do oblasti ekonomie, obchodu a administrativy. Podle Myslivečka patří mezi další často nabízené pozice pracovní místa v oblastech farmacie, chemie a zdravotnictví.

 

Perspektivnost může mít různou podobu


Z porovnání zájmu o studium jednotlivých oborů a uplatnitelnosti na trhu vyplývá, že vyhlídka na snadně získanou a dobře ohodnocenou práci není jediným kritériem, podle kterého uchazeči volí obor svého vysokoškolského vzdělávání. Mezi oblíbenými studijními obory, jak vyplývá z dat společnosti Scio, je řada takových, které rozhodně nezaujímají přední příčky mezi nabízenými pracovními pozicemi. Zájem o daný studijní obor je tedy motivován jinými očekáváními uchazečů.

„Nezaměstnanost našich absolventů je nízká, uplatnitelnost velká. Z tohoto úhlu pohledu nabízíme perspektivní studium, samozřejmě s tím, co učitelské povolání obnáší,“ říká Pavel Doulík, proděkan Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Zároveň si myslí, že rozhodování podle tržních kritérií, tedy podle výše nástupního platu a kariérní perspektivy, nemá být tím jediným, co uchazeč zohlední. „Tržní kritéria by neměla být jediným vodítkem uchazeče. Měl by zvážit také další rozměry své volby a profese, které se chce v budoucnu věnovat. Pokud si někdo zvolí povolání učitele, věřím, že jeho rozhodování je založeno právě na hlubším uvážení,“ uvádí přímo Doulík, který poukazuje na společenskou důležitost profesí, pro něž fakulta připravuje absolventy. „Nepřipravujeme jen učitele, připravujeme i sociální pracovníky a staráme se tak o prostor, který je pro společnost klíčový,“ uvádí v souvislosti se stárnoucí populací a nutností věnovat péči seniorům.

 

Vysoké školy musejí perspektivní obory vyhledávat, někdy stačí dobrý nápad


Vysoké školy jsou do značné míry závislé na počtu uchazečů. Těch ale v poslední době ubývá, a tak se i vysoké školy musí snažit nabízet zajímavé možnosti, jak uchazeče přilákat, přičemž uplatnění může hrát rozhodující roli. Zajímavou cestou se vydala Univerzita Tomáše Bati, která založila fakultu s relativně ojedinělým studijním zaměřením, Fakultu logistiky a krizového řízení (FLKŘ UTB). Tato fakulta má za sebou sice teprve jeden rok existence, nicméně zájem o studium je enormní. „ V loňském roce jsme přijímali 250 uchazečů, ale přihlásilo se nám jich 1 300,“ uvádí pověřená děkanka FLKŘ UTB Romana Bartošíková. Zájem o studium na FLKŘ lze přiložit zaměření studia. „Portfolio studijních programů je jedinečné, patří sem Ochrana obyvatelstva, Ovládání rizik a také nově Řízení environmentálních rizik. O tyto obory je velký zájem,“ doplňuje Bartošíková s tím, že po manažerech, kteří jsou vzděláni v oblasti krizového řízení, je na trhu poptávka: „Naši absolventi mají možnost najít práci jak v soukromém tak ve veřejném sektoru. Uplatní se v podnicích a institucích s potřebou hodnocení rizik, krizového a havarijního plánování, krizového řízení při řešení mimořádných událostí a krizových situací, ochrany obyvatelstva, veřejného pořádku, posuzování a ochrany kritické infrastruktury, zásobování obyvatelstva pitnou vodou, potravinami a logistiky pro krizové řízení i ochrany majetku a přírodního prostředí. Typickým příkladem mohou být pozice manažerů u bezpečnostních agentur či v integrovaném záchranném systému.“ Orientovat studium tak, aby byli absolventi konkurenceschopní na trhu práce, je podle Bartošíková jednou z priorit fakulty.

 

 

Top deset nabízených pracovních pozic pro absolventy podle oborů


1. IS/IT: Vývoj aplikací a systémů 8,61%
2. Ekonomika a podnikové finance 6,97%
3. Administrativa 6,45%
4. Prodej a obchod 6,30%
5. Bankovnictví a finanční služby 6,24%
6. Strojírenství 6,14%
7. IS/IT: Konzultace, analýzy a projektové řízení 5,46%
8. Technika a vývoj 5,44%
9. Výroba a průmysl 5,28%
10. Elektrotechnika a energetika 4,97%

Bohumil Kartous, společnost Scio, s využitím dat serveru Jobs.czKomentáře