Jaké jsou možnosti studia psychologie?

Volba VŠ oboru |

Postupně vám nabídneme informace o možnostech studia v různých oborech. Jako první se zaměříme na psychologii vyučovanou na veřejných vysokých školách.
Možností je hned několik – vybírat si můžete mezi Brnem, Olomoucí, Českými Budějovicemi, Ostravou a Prahou.

 

Kromě jednooborové psychologie máte možnost studovat pedagogický směr psychologie na pedagogických fakultách, psychosociální studia na teologické fakultě, sociální práci či sociální pedagogiku, andragogiku, personalistiku a lidské zdroje, řízení na ekonomických fakultách.

 

Psychologie patří tradičně mezi obory, o které je z řad uchazečů mimořádný zájem. Průměrně je přijat každý 10. student, jako příklad můžeme uvést např. psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kam se hlásilo v loňském roce 783 studentů, přijato jich bylo 74.

 

Ač si zvolíte kteroukoli univerzity, musíte počítat s tím, že praxe se tu příliš nedočkáte, převážně budete vstřebávat informace na přednáškách, oživení studia se dočkáte na seminářích, ale je dobré zařídit si souběžně se studiem praxi například v neziskové organizaci, pomůže vám to v učení se komunikace s lidmi.

 

Přijímací zkoušky na jednotlivé univerzity jsou velmi různorodé, na všechny se však dá dobře připravit. Většina škol také nabízí přípravné kurzy, či studium v nultém ročníku. Pokud jste ale schopni načíst množství psychologické literatury, umíte efektivně pracovat se zdroji informací, aktivně se zajímáte o novinky v oblasti psychologie, stačí číst doporučenou literaturu, dost informací přímo z centra dění pak najdete na různých studentských fórech. Dozvíte se zde rozšiřující informace, které na oficiálních stránkách nenajdete.

 

Pro představu nastíním přijímací zkoušky na jednotlivých fakultách. Čerpali jsme ze stránek jednotlivých vysokých škol.

 

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Filozofická fakulta – Psychologický ústav.

Čeká vás test studijních předpokladů, psychologie a biologie.

Očekává se od vás všeobecný přehled, logické myšlení. Z psychologie pak znalost z jednotlivých disciplín psychologie, zejména z dějin psychologie, všeobecné psychologie, vývojové psychologie, psychologické metodologie, sociální psychologie, patopsychologie a jednotlivých aplikačních disciplín. Nezapomeňte také na přípravu z biologie člověka – anatomie a fyziologie, vyžadovány po vás budou i znalosti z obecné biologie, historie biologie, členění biologie, obecné charakteristiky živých soustav, buňky, genetiky, vzniku a vývoje života.

Můžete absolvovat přípravný kurz, který spočívá v sedmi celodenních setkáních. Ta začínají již v lednu!

 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta – Katedra psychologie

Zde vás čekají pouze ústní zkoušky před komisí, kde musíte projevit dostatečné znalosti i motivaci pro studium. Při pohovoru se přihlíží k tomu, zda jste vypracovali nějakou odbornou práci u oblasti psychologie, zda máte nějaké vazby na psychologická pracoviště, případně praxi v nich, ke zkušenostem s kontaktem s lidmi. Dále je pak důležité prokázat znalosti z dějin psychologie, všeobecné psychologie, vývojové psychologie, psychologie osobnosti, sociální psychologie, základů klinické psychologie (včetně psychologie zdraví a nemoci, resp. patopsychologie), psychologie práce, můžete být tázáni i na znalosti ze středoškolské psychologie.

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

Filozofická fakulta – Katedra psychologie.

Tyto přijímací testy jsou nejnáročnější a důkladně otestují vaše znalosti i psychickou odolnost. Zkouška se de facto skládá z tří kol a dvakrát se zapotíte před komisí.

V testové části musíte podstoupit test z psychologie (biologické základy psychiky, základy obecné, vývojové a sociální psychologie), po té máte na výběr z testu znalostí z biologie (obecná biologie, biologie člověka, genetika) nebo společenských věd (filozofie, ekonomie, etika, sociologie). Po prokázání znalostí vás čeká ještě test logického myšlení, srovnatelný s IQ testem (paměťové dovednosti, test numerických vztahů, slovních analogií a konfiguračních vztahů) a vše uzavřete psaním slohů (volné, stručné zpracování 2-3 psychologických témat). Celé kolo trvá 100 minut.

 

Pokud postoupíte do dalšího kola, čeká vás rozhovor před komisí, zde prokážete zájem o studium, případně jazykové znalosti. Tato komise vás buďto pošle domů, nebo dál. V případě, že se vám poštěstí, následuje zhlédnutí videa, závěrečnou komisi skládající se z vedoucích členů katedry, bude zajímat zpětná vazba k videu, znovu posoudí vaši způsobilost ke studiu, musíte předložit seznam přečtených odborných prací, měl by být řazen standardním způsobem, pokud se rozhodnete zahrnout i beletrii, měla by být řazena zvlášť. Komise zohledňuje veškeré aktivity, které v souvislosti s oborem studia jedinec doposud realizoval, u starších studentů se předpokládá, že se seznámili s psychologickou praxí již v některém z vhodných zařízení, u čerstvých maturantů se zohledňuje i vedení na táborech, v zájmových kroužcích – např. skaut, účast na dobročinných akcích, doučování slabších spolužáků apod. veškerá praxe musí být písemně doložena. Rozhovor s uchazečem trvá cca 25 – 30 minut.

 

Katedra nepořádá přípravný kurz k přijímačkám. A varuje před kurzy, jež se prezentují záštitou FF UK. Možné je však studium nultého ročníku.

 

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Katedra pedagogiky a psychologie

Pouze bakalářské studium se standardní dobou studia 3 roky!

Přijímací zkouška má dvě části – písemnou a ústní. Písemná část obsahuje test z všeobecných vědomostí ze středoškolských základů psychologie, pedagogiky a obecné občanské orientace. Při ústní části se posuzují motivační předpokladů a povahové vlastností nezbytné k práci psychologa. Součástí ústní zkoušky je přezkoušení znalostí anglického jazyka (překlad odborného textu) a dokládá se seznam přečtené odborné literatury, případně další doklady o absolvované praxi, dobrovolnické činnosti apod.

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta – Katedra psychologie a aplikovaných sociálních věd.

 

Možnost studia psychologie pouze dvouoborově, 3leté, bakalářské studium.

Uchazeč musí prokázat obecné studijní předpoklady k vysokoškolskému studiu, kulturně-společenský přehled (literatura, umění, politika) a vědomosti z psychologie, biologie člověka a společenských věd (sociologie, filozofie, logiky, pedagogiky) v rozsahu středoškolských (gymnaziálních) učebních osnov.

 

 

 

 

 

 

 Komentáře